Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (12 ม.ค. 2565)  
กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Thai Stop... (14 ธ.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.... (16 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (26 มิ.ย. 2564)
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าคา (25 มิ.ย. 2564)
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (05 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (20 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 256... (20 เม.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล แล... (19 เม.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั... (16 เม.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประ... (16 เม.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งป... (16 เม.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจ... (16 เม.ย. 2564)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มี... (02 เม.ย. 2564)
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต... (02 เม.ย. 2564)
สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุ... (02 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหาร... (01 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคลภายนอก และบริษัท ห้างร้านฯ) ตอบแบ... (01 เม.ย. 2564)
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 (01 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจร... (06 ก.ค. 2564)  

รู้เท่าทัน..ป้องกัน พิษสุ... (05 พ.ค. 2564)  

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (26 มี.ค. 2564)  

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ... (24 มี.ค. 2564)

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (18 ก.พ. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (09 ก.พ. 2564)

หยุดยั้งโรคติดต่อทางเพศสั... (01 ก.พ. 2564)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในด... (29 ม.ค. 2564)

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรร... (13 ม.ค. 2564)

กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ... (08 ม.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (22 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ต.ค. 2563)

กิจกรรม ดูแลผู้สูงอายุที่... (30 ก.ย. 2563)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (30 ก.ย. 2563)

โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองแ... (24 ก.ย. 2563)

โครงการครอบครัวตรวจเต้า เ... (23 ก.ย. 2563)

โครงการไอโอดีน เสริมสร้าง... (23 ก.ย. 2563)

โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุน... (18 ก.ย. 2563)

โครงการเตรียมความพร้อมก่อ... (14 ก.ย. 2563)

โครงการชาวท่าคาร่วมใจ กำจ... (17 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น ... (11 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้าน... (11 ต.ค. 2564)  
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่... (11 ต.ค. 2564)  
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคล... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้าน... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น ... (06 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้านใต้ เชื่... (23 ก.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ... (23 ก.ย. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร... (20 ก.ย. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเห... (30 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประ... (17 มี.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประสิทธิ์... (17 มี.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต... (16 มี.ค. 2564)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ... (17 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี... (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์... (27 ม.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา... (26 ม.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,... (15 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่... (13 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (01 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระ... (07 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงานประจำรถขยะ (02 ก.พ. 2561)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงาน (18 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแ... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th

 
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表