Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 ก.ย. 3061)  
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb สำหรับผู้ให้บริการห้องพัก (24 ก.ค. 2562)  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (03 พ.ค. 2562)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (03 พ.ค. 2562)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (19 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่... (26 ก.พ. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (12 ก.พ. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (04 ก.พ. 2562)
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (04 ก.พ. 2562)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (16 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอรัปชั่น (15 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่... (13 ธ.ค. 2561)
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 (25 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาง... (24 ต.ค. 2561)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา(ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ... (08 ต.ค. 2561)
โมเดล กลไกประชารัฐ เชิงรุก บุกถึงก้นครัว ลดโรคเรื้อรัง (The proactive outreach f... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบป... (11 ก.ย. 2561)
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assess... (02 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (17 ส.ค. 2561)
ประโยชน์ 6 อย่าง ที่จะได้รับจากการตรวจ HIV (02 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผ... (27 มิ.ย. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (20 มิ.ย. 2562)  

ประชาคมตำบลท่าคา เพื่อจัด... (11 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน... (22 มี.ค. 2562)

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (05 ก.พ. 2562)

กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธร... (16 ม.ค. 2562)

กิจกรรมอบรมกฎหมาย กฎระเบี... (07 ม.ค. 2562)

รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (27 ก.ย. 2561)

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมใน... (17 ก.ย. 2561)

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์... (12 ส.ค. 2561)

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเค... (10 ส.ค. 2561)

แข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย... (30 ก.ค. 2561)

เชิญร่วมงานเทศกาลกวนกระยา... (28 ส.ค. 2560)

โครงการชุมชนท่าคาห่วงใย ต... (03 ส.ค. 2560)

เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองสมุ... (02 พ.ค. 2559)

ขบวนแห่พระองค์หลวงพ่อบ้าน... (02 พ.ค. 2559)

โครงการวันผู้สูงอายุเนื่อ... (02 พ.ค. 2559)

โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ปี... (02 พ.ค. 2559)

เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองสมุ... (02 พ.ค. 2559)

ขบวนแห่พระองค์หลวงพ่อบ้าน... (02 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่... (26 ก.พ. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่... (13 ธ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาง... (24 ต.ค. 2561)  
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา(... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ... (13 ธ.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ... (28 พ.ย. 2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา... (17 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา... (17 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่... (13 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่... (13 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ตำบล... (31 ต.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 (โรงเร... (25 ต.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน... (25 ต.ค. 2560)
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (11 ต.ค. 2560)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (01 ต.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนางสาวพิกุล พุ่มกระจ... (22 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (ซอยร่มเย็นเชื่อมหลัง... (22 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนางสาวพิกุล พุ่มกระจ... (03 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงานประจำรถขยะ (02 ก.พ. 2561)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงาน (18 พ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแ... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th