Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 (10 ส.ค. 2565)  
การรับฟังความคิดเห็นรางกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (25 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม (25 ก.ค. 2565)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 (22 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ประจำเดือน มิถุนายน (05 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ป... (01 ก.ค. 2565)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนม... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์ท่านผู้จองวัคซีน MODERNA (24 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลท่า (24 มิ.ย. 2565)
สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุ... (19 เม.ย. 2565)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (11 เม.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ... (01 เม.ย. 2565)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่... (01 เม.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง... (01 เม.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง... (01 เม.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ม... (01 เม.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร : ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ... (01 เม.ย. 2565)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ย... (01 เม.ย. 2565)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่ว... (01 เม.ย. 2565)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ย... (01 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ... (07 เม.ย. 2565)  

การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้... (05 เม.ย. 2565)  

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรร... (27 ม.ค. 2565)  

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (26 ต.ค. 2564)

กิจกรรม รณรงค์ให้ประชาชนท... (30 ก.ย. 2564)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (17 ส.ค. 2564)

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจร... (06 ก.ค. 2564)

เยี่ยมผู้พิการ และมอบถุงย... (22 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญั... (25 พ.ค. 2564)

รู้เท่าทัน..ป้องกัน พิษสุ... (05 พ.ค. 2564)

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (26 มี.ค. 2564)

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ... (24 มี.ค. 2564)

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (18 ก.พ. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (09 ก.พ. 2564)

หยุดยั้งโรคติดต่อทางเพศสั... (01 ก.พ. 2564)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในด... (29 ม.ค. 2564)

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรร... (13 ม.ค. 2564)

กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ... (08 ม.ค. 2564)

การคัดแยกขยะที่ต้นทางและก... (05 ม.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (22 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่... (10 ส.ค. 2565)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน... (10 ส.ค. 2565)  
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,... (27 ก.ค. 2565)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา... (26 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังโครงสร้างเหล็ก... (25 ก.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังโครงสร้างเหล็กระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒... (11 ก.ค. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างหอถังโครงสร... (08 ก.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังโครงสร้างเหล็กระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่... (08 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองดาวโด่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าค... (28 เม.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองดาวโด่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา... (12 เม.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองดาวโด่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา ขนาดกว... (07 เม.ย. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินค... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วทึบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบ... (10 มี.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วทึบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท... (28 ก.พ. 2565)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วทึบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ห... (25 ก.พ. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วทึ... (31 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น ... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้าน... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคล... (11 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (01 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระ... (07 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงานประจำรถขยะ (02 ก.พ. 2561)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงาน (18 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแ... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th