Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ถนนลาดยาง  12 สาย
     ถนนผิวจราจรลูกรัง 2 สาย
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย
     ถนนผิวจราจรหินคลุก 13 สาย
       
การโทรคมนาคม
     โทรศัพท์สาธารณะ 17 แห่ง
      หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง
      สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4 แห่ง
       
การไฟฟ้า
     หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 12 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น 987 ครัวเรือน (บางครัวเรือนพ่วงสายจากบ้านใกล้เคียง)
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ลำน้ำ, ลำห้วย 21 สาย
      บึง หนอง และอื่น ๆ 1 แห่ง
       
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ถังเก็บน้ำฝน (ฝ.99) 2 แห่ง
      ประตูน้ำ 1 แห่ง
      ระปาหมู่บ้าน 13 แห่ง
     สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี
     มีลำคลองหลายสายทำให้มีน้ำไหลผ่านทั่วทั้งพื้นที่
     ถนนลาดยาง  12 สาย
     ถนนผิวจราจรลูกรัง 2 สาย
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย
     ถนนผิวจราจรหินคลุก 13 สาย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th