Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 3061 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 มิ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 มิ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
01 มิ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) ตอบแบบสอบถามตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
01 มิ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคลภายนอก และบริษัท ห้างร้านฯ) ตอบแบบสอบถามตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
01 มิ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
29 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
21 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
28 ก.พ. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ม.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th