Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
01 ก.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ขอประชาสัมพันธ์ จุดรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ส.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การรับชำระภาษีป้าย
01 ม.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
01 ม.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
12 ม.ค. 2559 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การจดทะเบียน (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
12 ม.ค. 2559 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
12 ม.ค. 2559 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th