Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
          คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือ
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....       ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือ  เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติรับทราบแนวทางการดำเนิน       
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3.6 ล้านคน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
ขั้นตอนการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงความประสงค์
ณ หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ได้แก่ สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการอบต.
    1.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
    1.2 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ
          (กรณีมอบอำนาจ)
2. สำหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการอำนวจความสะดวก
สามารถยื่นคำร้องขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และคุณภาพชีวิต อาคาร 2 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ โทร 02-2419000 ต่อ 4131, 4135


 
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th