Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและกฎระเบียบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้ส่งเสริมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาได้มอบนโยบายให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ผ่านกระบวนการประชุม อบรม ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และสามารถนำระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
 
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564