Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา มีจิตสำนึก ค่านิยิม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564