Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสมต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จทั้ง 12 หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านคลองมะขวิด วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 บ้านคลองศาลา วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ 3 บ้านคลองบ้านใต้ วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาวัดมณีสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาวัดมณีสรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านคลองท่าคา วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 7 บ้านคลองพลับ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ บ้านผู้ใหญ่อนุสรณ์ โสภา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตรง วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กีฬา หมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองตรง วันที่ 29 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ บ้าน ส.จ.มานะ พวงวาสนา หมู่ที่ 10 บ้านคลองบางกึ่ง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT บ้านคลองบางกึ่ง หมู่ที่ 11 บ้านคลองสวนทุ่ง วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านอดีตกำนันสินธ์ทอง อรุณราช หมู่ที่ 12 บ้านคลองขุดเจ็ก วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้าน ส.อบต.ภัทชา โสวจันทร
         
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565