Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
นายยุทธนา แจ้งแสดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา โทรศัพท์ : 089-7603168
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา โทรศัพท์ : 089-4027899
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางทักษิณา ตีรมาโนช
หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ : 0982705811
Responsive image
Responsive image
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายสานิตย์ จันทร์แย้ม
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวสุภาภรณ์ ทองอุดม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายสุริยา ธรรมสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางวิมลรัตน์ พงษ์ประยูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายประวีณ ศักดิ์วาลี้สกุล
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th